Master Tutor

·Qian-qian Wang, Ph.D. (2015-12-21)
·Xiaohu Jia, Ph.D. (2015-12-21)
·Cong-Yan Wang, Ph.D. (2015-12-21)
·Zhen Zhang, Ph.D. (2015-12-21)
·Fu-Xiang Chang, Ph.D. (2015-12-21)

·Daochen Zhu, Ph.D. (2015-12-21)
·Jun Liu, Ph.D.     (2015-12-21)
·Hui-juan Wang, Ph.D. (2015-12-21)
·Shao Xiao-Ling, Ph.D. (2015-12-21)
·Ru-Jin Zhao, Ph.D. (2015-12-21)

·Ping Huang, Ph.D. (2015-12-21)
·Guo-Xi Ling, Ph.D. (2015-12-21)
·Wan-zhen Xu, Ph.D. (2015-12-21)
·Shan-Ying Zhu, Ph.D.     (2015-12-21)
·Qing-Jie Xie, Ph.D.   (2015-12-21)

 


Copyright @ 2011 School of The Environment,Jiangsu University ,All Rights Reserved.

 

Add:301, Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu Province, P. R. China


E-mail: hjxy@ujs.edu.cn, Tel: 0511-88790955, Zip Code: 212013