PhD supervisor

·Xiang-Yang Wu, Ph.D. (2015-12-21)
·Daolin Du, Ph.D. (2015-12-21)
·Janzhong Sun, Ph.D. (2015-12-21)
·Cheng-wu Yi, Ph.D. (2015-12-21)
·Yang-Chun Yong, Ph.D (2015-12-21)

·Liu-Qing Yang, Ph.D. (2015-12-21)
·Qi Zhang, Ph.D.   (2015-12-21)
·Ni Liang, Ph.D. (2015-12-21)
·Ji-min Xie, Ph.D. (2015-12-21)
·Jian-xiong Jiang, Ph.D. (2015-12-21)

·Feng-Xian Qiu, Ph.D. (2015-12-21)
·Qin Yao, Ph.D. (2015-12-21)
·Weilan Shao, Ph.D. (2015-12-21)

 


Copyright @ 2011 School of The Environment,Jiangsu University ,All Rights Reserved.

 

Add:301, Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu Province, P. R. China


E-mail: hjxy@ujs.edu.cn, Tel: 0511-88790955, Zip Code: 212013